Františkovy Lázně

Centrální parkoviště

Czech English German Russian

Kasa

Info linka

 +420 604 790 007

 +420 604 616 171

            volat 13 - 17 hod:

Bankovní spojení

UniCredit Bank

č.ú. 1203249003/2700

TOPlist

Provozní řád

I. PODMÍNKY PARKOVÁNÍ:

 

Provozní řád upravuje vzájemná práva a povinnosti mezi provozovatelem parkoviště a řidiči motorových vozidel, kteří budou za úplatu dočasně užívat parkovací místa na parkovišti.

 

Provozní řád upravuje pravidla užívání nechráněného parkovacího místa zákazníků, určeného pro parkování osobních vozidel.

 

Užívat nechráněné parkovací místo může jen zákazník, který akceptuje tento provozní řád a ceník a tím uzavřel dohodu o poskytnutí nechráněného parkovacího místa. Takový zákazník má právo na parkování jím řízeného osobního motorového vozidla bez přívěsu na libovolném nechráněném parkovacím místě v nepřetržitém 24 hodinovém denním provozu parkoviště.

 

Pro uživatele parkoviště je tento provozní řád závazný vjezdem do prostor parkoviště, s tím, že vedle provozního řádu je uživatel parkoviště povinen dbát i pokynů provozovatele

 

Systém parkování:

 

Vjezd vozidla:

 

-     řidič zastaví před závorou, stisknutím tlačítka pro výdej parkovacího lístku a jeho odebráním, otevře závoru

 

-     zaparkuje vozidlo na vybraném nechráněném parkovacím místě

 

-     opustí prostor parkoviště

 

Vstup k zaparkovanému vozidlu:

 

-   v automatické pokladně zaplatí příslušnou hotovost za dobu parkování podle ceníku, načtenou podle délky parkování z parkovacího lístku

 

-     při pohybu v parkovišti každá osoba má povinnost dbát o svoji bezpečnost

 

Výjezd vozidla:         

 

-     řidič zastaví před závorou, zaplaceným parkovacím lístkem otevře závoru, odjede vozidlem z parkoviště

 

Pohyb osob v parkovišti, který nesouvisí s užíváním nechráněného parkovacího místa NENÍ POVOLEN.

 

V parkovišti je provoz upraven dopravním značením a zákazník je povinen dodržovat v plném rozsahu zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů,  a vyhlášku Ministerstva dopravy ČR č. 30/2001 Sb.

 

Rychlost jízdy na parkovišti je max.

10 km/hod

 

Zneužití sousedního nechráněného parkovacího místa nesprávným parkováním zákazníka bude posuzováno jako parkování na dvou (případně více) nechráněných parkovacích místech a zákazník je povinen zaplatit náhradu dle platného ceníku.        

 

V případě, že zákazník poruší smluvní vztah, nebo tento provozní řád, má provozovatel právo na náklady zákazníka odtáhnout vozidlo.

 

K zajištění svých pohledávek vůči zákazníkovi týkajících se náhrady a pohledávek vzniklých v souvislosti s parkováním má provozovatel zadržovací právo k zaparkovanému vozidlu, a to i tehdy, nepatří-li vozidlo zákazníkovi, ale třetí osobě, a provozovatel může vlastními prostředky zabránit odjezdu vozidla. Výkon zadržovacího práva může být odvrácen poskytnutím jistiny.

 

Vozidla, která jsou umístěna na parkovišti musí být v řádném technickém stavu a musí být schválena k používání v provozu.

 

 

 

Jakékoliv odstranění evidenčních značek vozidla, např. za účelem nového přihlášení vozidla, je zákazník povinen předem nahlásit provozovateli. Pokud lze vzhledem k stavu či rozsahu poškození vozidla důvodně předpokládat, že se ho chtěl vlastník zbavit, bude s tímto vozidlem nakládáno dle platných právních předpisů, a to jako s vrakem vozidla, který musí být likvidován předepsaným způsobem.

 

Uživateli, který poruší tento provozní řád nebo pokyny provozovatele opakovaně, může být používání parkoviště dočasně nebo trvale odmítnuto.

 

Není-li parkoviště následkem cizích vlivů nebo v důsledku vyšší moci provozuschopné, nevzniká uživateli z toho žádný nárok na snížení ceny za parkování ani nárok na náhradu škody vůči provozovateli.

 

Provozovatel nenese odpovědnost za škody vzniklé uživateli v důsledku jednání třetí osoby.

 

Provozní doba je stanovena:

 

Pondělí – Neděle: NONSTOP

 

Za parkování na parkovišti SLATINA je stanovena cena pro každé vozidlo dle ceníku platného od 2. 9. 2009.

 

II. POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA:

 

Při zaparkování vozidla, vždy řádně uzavřít a uzamknout vozidlo, zajistit proti samovolnému pohybu a zanechat vozidlo v požárně bezvadném stavu.

 

Dodržovat všechny výstražné nápisy, dopravní značky, upozornění a pokyny obsluhy parkoviště a tento provozní řád.

 

Dodržovat všechny bezpečnostní a požární předpisy.

 

Parkovací místo užívat jen pro vozidlo v technicky provozuschopném stavu a parkovat jen na vyznačeném nechráněném parkovacím místě.

 

Udržovat čistotu a pořádek na parkovišti.

 

Pečlivě uschovat parkovací lístek. Následky, způsobené ztrátou, poškozením a nečitelností parkovacího lístku jdou k tíži zákazníka. V případě ztráty parkovacího lístku, bude vozidlo vydáno z parkoviště jen na základě předložení technického průkazu vozidla a občanského průkazu uživatele vozidla. V takovém případě bude účtována za ztrátu parkovacího lístku náhrada ve výši 500,- Kč, za předpokladu, že doba parkování nepřesáhne 24 hodin.

 

V případě ztráty parkovacího lístku a doby parkování nad 24 hodin bude účtována cena ve výši odpovídající skutečné délce parkování dle platného ceníku.

 

Uživatel parkoviště nese odpovědnost za škodu vzniklou na životě, zdraví nebo majetku, porušením právním povinnosti uživatele nebo provozem jeho motorového vozidla, s tím, že tuto škodu je uživatel povinen nahradit v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

 

Uživatel nese odpovědnost za škodu na majetku provozovatele, kterou uživatel způsobil porušením právním povinnosti nebo provozem jeho motorového vozidla, s tím, že tuto škodu je uživatel povinen nahradit v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

 

III. V AREÁLU PARKOVIŠTĚ JE ZAKÁZÁNO:

 

-     používání otevřeného ohně

 

-     odkládání a skladování předmětů všeho druhu, zvláště předmětů z hořlavých materiálů

 

-   čerpání do nádrží vozidel, provádění oprav, vyměňování oleje, vypouštění oleje, nabíjení akumulátorů, vypouštění chladicích kapalin, mytí vozidel

 

-    ponechání motoru v běhu po delší dobu, obtěžování spalinami z motoru, obtěžování hlukem motoru, obtěžování klaksonem

 

-   vjezd a parkování vozidla s netěsnící nádrží či jiným poškozením ohrožujícím provoz parkoviště

 

-    vjezd a parkování vozidla, které není v řádném technickém stavu a nesplňujícího technické předpisy

 

-      vjezd a parkování vozidla na alternativní pohon LPG

 

-      parkování vozidel v jízdních pruzích, na přechodech pro chodce, před východem a výjezdem z parkoviště, to vše vzhledem k nebezpečí narušení provozu

 

-      pohyb osob na kolečkových bruslích a skateboardech

 

-   parkování motorových vozidel s nasazenými sněhovými řetězy na ráfcích s pneumatikami, nebo s plášti s hřeby

 

-     provozovat zkušební jízdy autoškol

 

-     provozovat jakoukoliv jinou činnost nesouvisející s parkováním, bez souhlasu provozovatele, jako stánkový prodej, shromažďovací akce, umělecké produkce, sázky a loterie, reklamní činnost (včetně zákazu umisťování letáků za stěrače vozidel), apod.

 

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

 

Provozní řád parkoviště jsou povinni dodržovat všichni uživatelé parkoviště.

 

Provozní řád parkoviště nabývá platnosti dnem 2.9.2009.

 

Provozní řád parkoviště bude viditelným způsobem, s náležitým upozorněním pro uživatele,  umístěn na kanceláři obsluhy parkoviště, a na technickém zařízení určeném pro výdej parkovacích lístků.

 

Nedílnou součástí Provozního řádu parkoviště je ceník parkovného.

 

Provozovatel:        Ladislav Spáčil, IČ: 14741709

 

Ve Františkových Lázních dne 2.9.2009      

 

Ladislav Spáčil